Vytlačiť

Stanovy asociácie

PODĽA ZÁKONA Č. 83/1990 Zb.
O ZDRUŽOVANÍ OBČANOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Článok I.

Základné ustanovenia

(názov, sídlo, pôsobnosť)

 1. Názov asociácie je:
  CRC Slovakia,
  skrátený názov CRC (ďalej len asociácia),
 2. Sídlom asociácie je: 034 83 Liptovská Teplá 440.
 3. Pôsobnosť asociácie je vymedzená STANOVAMI asociácie (ďalej len stanovy).

 Článok II.

Ciele asociácie 

     Cieľom asociácie je rozvíjať aktivity na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni v oblasti prípravy psovodov záchranárov a záchranárskych psov (ďalej len záchranárskych tímov) a ich nasadenie k záchrane života a humanitárnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a rôznych krízových situáciách v kooperácii s profesionálnymi záchrannými zložkami.  

Článok III.

    Prioritné aktivity asociácie 

Odsek I.

Oblasť výkonu záchranárskych činností

 1. Nasadenie záchranárskych tímov pri mimoriadnych udalostiach ako sú zemetrasenia, záplavy a ďalšie prírodné a iné katastrofy na území Slovenskej republiky prípadne na požiadanie aj v iných krajinách.
 2. Pomoc profesionálnym záchranným zložkám a orgánom štátnej správy pri hľadaní stratených a nezvestných osôb prioritne maloletých detí, starých osôb a prípadov, kde je ohrozený život a zdravie.
 3. Spolupráca s miestnymi, národnými a  medzinárodnými organizáciami a  inštitúciami zameranými na predchádzanie mimoriadnych udalostí a riešenie krízových situácií. 

 Odsek II.

Oblasť vzdelávania a prípravy záchranárov psovodov

 1. Vzdelávanie a príprava za účelom absolvovania certifikovaných skúšok psovodov, figurantov a inštruktorov psovodov a získanie kvalifikácie v príslušnej oblasti.
 2. Vzdelávanie a príprava za účelom získania kvalifikácie  v oblasti poskytovania prvej pomoci, výškových prác a lezeckej techniky, navigácie a topografie, vodnej záchrany, riadenia pátracích akcií a ďalších záchranárskych činnostiach.    

  Odsek III.

  Oblasť výcviku záchranárskych psov

 1. Vybudovanie a prevádzkovanie výcvikového strediska záchranárskych psov s prekážkovou dráhou podľa medzinárodného skúšobného poriadku.
 1. Príprava a výcvik psov na prácu v rôznych reálnych situáciách a terénoch (les, ruina, lavína voda a pod.).
 2. Príprava a výcvik psov za účelom absolvovania certifikovaných záchranárskych skúšok podľa medzinárodného skúšobného poriadku.

Odsek IV.

Preventívno-výchovné aktivity

 1. Aktivity v oblasti sociálnej a viktimačnej prevencie zamerané na:

a) potláčanie sociálno-patologických javov mládeže prostredníctvom organizovaných foriem voľného času v rámci záujmových krúžkov, besied, denných, víkendových, letných táborov a sústredení so záchranárskymi tímami a taktiež členstvom v asociácii v pozícii mládežníckeho člena s cieľom formovať hodnotové správanie sa detí a mládeže

b) skupiny  seniorov a skupiny  obyvateľov  ohrozené kriminalitou  a  rizikovými  životnými  situáciami ohrozujúcimi ich život a zdravie so zameraním sa na predchádzanie takýmto situáciám a v prípade ich vzniku naučiť ich ako sa správať prípadne poskytnúť v rámci možností a schopností základnú prvú pomoc

 1. Reklamná a propagačná činnosť vrátane ukážok a prezentácia práce záchranárskych tímov cieľovým skupinám a širokej verejnosti.
 2. Poradenská činnosť v oblasti starostlivosti o psov, správnej výživy a základov poslušnosti psov ako aj výcvik psov pre širokú verejnosť. 

 

 Článok IV.

Členstvo v asociácii

Odsek I.

     Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Členmi asociácie môžu byť fyzické aj právnické osoby, ktoré prejavili vôľu stať sa členom asociácie, súhlasia a stotožňujú sa so stanovami, cieľmi a aktivitami asociácie.

Odsek II.

Formy členstva

 1. Riadne členstvo – členovia sa aktívne podieľajú na plnení cieľov asociácie a zúčastňujú sa aktivít asociácie. Riadnym členom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zaplatila vstupný poplatok do asociácie a uhradila členský príspevok. Riadni členovia majú právo voliť členov orgánov asociácie a byť volení do orgánov asociácie.
 2. Čestné členstvo – členovia sa nepodieľajú aktívne na plnení cieľov asociácie, môžu sa však zúčastňovať vybraných aktivít asociácie najmä tých, ktoré smerujú k podpore dosiahnutia cieľov asociácie. Čestným členom môže byť právnická osoba a fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Čestný člen nie je povinný uhradiť vstupný poplatok a členský príspevok. Čestní členovia nemajú právo voliť členov orgánov asociácie a byť volení do orgánov asociácie.
 3. Mládežnícke členstvo – členovia sa môžu podieľať aktívne na plnení cieľov asociácie a zúčastňovať sa aktivít asociácie. Mládežníckym členom je fyzická osoba, ktorá ešte nedovŕšila vek 18 rokov. Mládežnícki členovia do 15 rokov sa môžu zúčastňovať na aktivitách asociácie okrem prípadov nasadenia záchranárskych tímov a výkonu dobrovoľníckej činnosti. Mládežnícky člen nie je povinný uhradiť vstupný poplatok a členský príspevok. Mládežnícki členovia nemajú právo voliť členov orgánov asociácie a byť volení do orgánov asociácie.

Odsek III.

Vznik členstva

      Členstvo v asociácii vzniká:

 1. Na základe slobodnej vôle uchádzača o členstvo, vyplnením prihlášky, odporúčaním minimálne dvoch členov asociácie, rozhodnutím príslušného orgánu asociácie a podpísaním rozhodnutia o prijatí za člena štatutárnym  zástupcom asociácie.
 2. Úhradou vstupného poplatku do asociácie a uhradením členského príspevku v prípade riadneho členstva.

 

Odsek IV.

Zánik členstva

      Členstvo v asociácii zaniká:

 1. Písomným prehlásením člena o vystúpení z asociácie.
 2. Vylúčením člena z asociácie, ak porušil členské povinnosti, stanovy, Etický kódex asociácie a interné predpisy alebo ak poškodil dobré meno asociácie. K vylúčeniu člena môže dôjsť len na základe písomného rozhodnutia príslušného orgánu asociácie a podpísaním rozhodnutia o vylúčení štatutárnym zástupcom.  
 3. Nezaplatením členského príspevku. Riadnym členom, ktorí neuhradia včas členský príspevok môže byť dočasne pozastavené členstvo, ktoré sa po jeho úhrade okamžite obnoví.
 4. Úmrtím člena asociácie.
 5. Zánikom asociácie

Článok V.

Práva a povinnosti členov asociácie

Odsek I.

Práva členov

 1. Voliť a byť volení do orgánov asociácie v zmysle Článku IV. odsek. II a Článku VI. stanov.
 2. Zúčastňovať sa aktivít asociácie v zmysle Článku III. a Článku IV. odsek II. stanov.
 3. Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov asociácie.
 4. Predkladať podnety a návrhy smerujúce k rozvoju asociácie a zvyšovaniu efektívnosti v činnostiach asociácie a taktiež predkladať sťažnosti a žiadať orgány asociácie o stanovisko.

Odsek II.

Povinnosti členov

 1. Dodržiavať stanovy asociácie, Etický kódex asociácie a interné predpisy ako aj uznesenia a rozhodnutia orgánov asociácie.
 2. Platiť členské príspevky v zmysle Článku IV. Odsek II. stanov v stanovenom časovom termíne. Výšku členských príspevkov a termín splatnosti príspevkov schvaľuje príslušný orgán asociácie.  
 3. Aktívne sa zapájať do aktivít asociácie a pomáhať v rozsahu svojich možností a schopností orgánom asociácie pri napĺňaní cieľov ako aj ochraňovať a zveľaďovať majetok asociácie.

Článok VI.

Orgány asociácie

Odsek I.

     Orgánmi asociácie sú Valné zhromaždenie členov asociácie, Prezídium asociácie a Kontrolná komisia.  Činnosť v orgánoch asociácie je možné vykonávať aj ako činnosť v pracovnom pomere resp. môže byť členovi orgánu za výkon činností udelená odmena. O forme pracovného pomeru a spôsobe odmeňovania rozhoduje príslušný orgán.

 

Odsek II.

Valné zhromaždenie členov

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie tvorené z riadnych členov asociácie. 
 2. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jeden krát do roka.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva Prezident asociácie alebo minimálne traja členovia Prezídia alebo 75% riadnych členov asociácie.
 4. So zvolaním Valného zhromaždenia musia byť členovia asociácie oboznámení minimálne 10 dní pred jeho uskutočnením.  
 5. Valné zhromaždenie riadi Prezident asociácie alebo ním poverený člen Prezídia asociácie.
 1. Pre uznášanie schopnosť Valného zhromaždenia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšina riadnych členov.
 2. Uznesenie Valného zhromaždenia je prijaté ak zaň zahlasuje nadpolovičná väčšina z prítomných členov okrem voľby a odvolania Prezidenta, pri ktorom je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov asociácie.
 3. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

-       prijímať a meniť stanovy
-       voliť a odvolávať Prezidenta, členov Prezídia a Kontrolnú komisiu
-       schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku
-       prijímať ročnú správu o činnosti a hospodárení
-       schvaľovať organizačnú štruktúru
-       schvaľovať Etický kódex
-       schvaľovať ročný plán činnosti
-       schvaľovať výšku vstupného poplatku, členského príspevku a termíny splatnosti členských príspevkov
-       rozhodovať o zániku asociácie

 1. Prvé Valné zhromaždenie sa uskutoční v sídle asociácie do jedného mesiaca odo dňa registrácie asociácie na Ministerstve vnútra SR.

Odsek III.

Prezídium asociácie

 1. Prezídium je riadiaci a výkonným orgánom, ktorý slúži na realizáciu cieľov a aktivít asociácie.
 2. Prezídium asociácie tvoria Prezident a  štyria členovia Prezídia, ktorých Prezident ustanovuje do funkcií podľa schválenej organizačnej štruktúry.
 3. Prezident a členovia Prezídia asociácie sú volení na obdobie 5 rokov. Za členov Prezídia ako aj za Prezidenta môžu byť zvolené opätovne tie isté osoby.
 4. Zasadnutia Prezídia sú minimálne jeden krát do mesiaca. Zasadnutie zvoláva Prezident alebo minimálne dvaja členovia Prezídia.
 5. Prezídium je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov Prezídia.
 6. Rozhodnutia Prezídia sa prijímajú hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté ak zaň zahlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Prezídia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta.   
 7. Z rokovaní Prezídia sa vyhotovuje zápis, ktorý podpíšu prítomní členovia Prezídia a Prezident.
 8. Prezidenta v prípade dlhodobej neprítomnosti zastupuje poverený člen Prezídia.
 9. Do pôsobnosti Prezídia patrí:

-       vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia
-       organizuje a zabezpečuje výkon aktivít a administratívu súvisiacu s chodom asociácie
-       vedie evidenciu členov a evidenciu zmlúv o dobrovoľníckej činnosti
-       rozhoduje o prijatí nových členov a vylúčení členov v zmysle Článku IV. stanov
-       rozhoduje o použití finančných prostriedkoch a materiálno-technickom vybavení
-      rozhoduje o forme pracovného pomeru, uzatvorení a ukončení pracovného pomeru a o odmeňovaní v rámci    pracovného pomeru ako aj o odmeňovaní za výkon činností v orgánoch asociácie
-    rozhoduje o ďalších aktivitách asociácie vrátane podnikateľskej činnosti na podporu a dosiahnutie cieľov asociácie
-       predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení
-       predkladá Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie
-       predkladá Valnému zhromaždeniu ročný plán činnosti asociácie na nasledujúce obdobie
-       predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na zmenu stanov a zmeny v organizačnej štruktúre asociácie
-       predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie Etický kódex asociácie
-       predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na prijatie uznesenia z Valného zhromaždenia

 1. Do pôsobnosti Prezidenta patrí:

-       vystupuje a koná v mene asociácie ako štatutárny zástupca s podpisovým právom
-       podľa schválenej organizačnej štruktúry ustanovuje do funkcií členov Prezídia
-       zastupuje a reprezentuje asociáciu pri styku s inými organizáciami, inštitúciami, štátnymi a samosprávnymi orgánmi ako aj verejnosťou
-       uzatvára v mene asociácie dohody, zmluvy vrátane zmlúv o dobrovoľníckej činnosti a ďalšie  právne úkony súvisiace s činnosťou asociácie
-       rozhoduje o bežných veciach vrátane výdavkov súvisiacich s činnosťou asociácie ako aj o nasadení záchranárskych tímov a použití materiálno-technického vybavenia
-       podpisuje všetky rozhodnutia Prezídia vrátane rozhodnutí o prijatí nového člena a vylúčení člena z asociácie

Odsek IV.

Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom asociácie, ktorý tvoria traja členovia volení Valným zhromaždením. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Prezídiu asociácie.
 2. Do pôsobnosti Kontrolnej komisie patrí:

-     dozor nad dodržiavaním stanov asociácie, rozhodnutí orgánov asociácie a všeobecne záväzných právnych predpisov

-        dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov asociácie, stanovami a všeobecne záväznými právnymi normami

-     posudzuje ročnú správu o činnosti asociácie, správu o hospodárení asociácie predtým ako ju prijme Valné zhromaždenia a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie

 1. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby minimálne však jeden krát za rok.

Článok VII.

Hospodárenie asociácie

 1. Asociácia hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu a vedie jeho evidenciu  v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami.
 2. Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov a výkon aktivít v súlade so stanovami.
 3. Majetok asociácie tvoria:

-       vstupné poplatky a členské príspevky
-       dotácie, granty, dary
-       prostriedky získané pri organizovaní a výkone aktivít asociácie
-       iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi normami vrátane podnikateľskej činnosti na podporu a dosiahnutie cieľov asociácie
-       hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na dosiahnutie cieľov asociácie a zabezpečenie  výkonu aktivít

Výdavky asociácie tvoria:

-       výdavky súvisiace so správu a administratívou
-       výdavky súvisiace s vyplácaním mzdových prostriedkov na základe zmlúv o pracovnom pomere a odmien členom orgánov asociácie za výkon činností v orgánoch
-       výdavky na úhradu náhrad výdavkov členom orgánov asociácie, ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom činností
-       výdavky na financovanie aktivít na dosiahnutie cieľov 
-       výdavky na materiálno-technické vybavenie asociácie a členov

Hospodárenie asociácie podlieha kontrole Kontrolnej komisie.

 

Článok VIII.

Zánik asociácie

 1. O zániku asociácie rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku asociácie.
 2. Asociácia zaniká:

-       zlúčením sa s iným občianskym združením
-       dobrovoľným rozpustením
-       právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení asociácie

 1. V prípade rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora.
 2. Likvidátor vyrovná záväzky asociácie a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu asociácie do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Článok IX.

Prechodné ustanovenia 

 1. Zakladajúcimi členmi asociácie sú členovia Prípravného výboru.
 2. Do ustanovujúceho Valného zhromaždenia zastupuje orgány asociácie 3 členný Prípravný výbor, ktorý určí spomedzi seba Predsedu prípravného výboru oprávneného konať v mene Prípravného výboru.  
 3. V prípade, že počet členov asociácie je nižší ako 8 riadnych členov, plní funkciu Kontrolnej komisie Valné zhromaždenie.

Článok X.

Záverečné ustanovenia 

 1. Tieto stanovy boli schválené Prípravným výborom.
 2. Stanovy asociácie  CRC Slovakia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie asociácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v súlade  so zákonom č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

V Liptovskej Teplej dňa 29. februára 2012